Księgi
rachunkowe 

Księgi rachunkowe są zestawieniem zapisów księgowych, które uporządkowane są chronologicznie, obejmują obroty oraz salda, a także wykaz aktywów i pasywów firmy.

W skład ksiąg wchodzą dziennik, księgi główna oraz pomocnicza, zestawienie obrotów i sald, wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz powinny wykonać jednostki, które wcześniej nie prowadziły ksiąg rachunkowych). Istotne jest to, że księgi otwarte muszą zostać w odpowiednim momencie: 15 dni od rozpoczęcia działalności, początku roku obrotowego, zmiany prawnej formy spółki lub początku postępowania upadłościowego.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych pozwala na łatwy i szybki dostęp do wszelkich zawartych transakcji, umów i obrotów aktywami i pasywami firmy. Dzięki porządkowi chronologicznemu można w każdej chwili w łatwy sposób powrócić do konkretnej transakcji i porównać zawarte dane.

Księgi rachunkowe mają obowiązek prowadzić:

N
spółki prawa handlowego;
N
niektóre osoby fizyczne;
N
spółki cywilne czy jawne;
N
spółki partnerskie;
N
jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego;
N
gminy, powiaty, województwa i ich związki;
N
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej;
N
oddziały i przedstawicielstwa zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy.
Prowadzenie ksiąg musi być prawidłowe i zgodne z prawdą, wszelkie dokumenty muszą być kompletne oraz poprawne. Konieczne jest także prowadzenie jej tak, aby możliwe było dokonanie niezbędnego weryfikowania, gdyby zaszła taka konieczność. Niezwykle konieczne jest także to, by księgi były w pełni aktualne, muszą zawierać informację, które pozwalają na terminowe przyszykowanie sprawozdania finansowego.
Z

Bezpieczeńśtwo

Powierzenie nam prowadzenia ksiąg rachunkowych to pewność, że są one prowadzone bezpiecznie, regularnie i zgodnie z wymogami prawnymi;
Z

Zgodność z przepisami

Na bieżąco śledzimy w zmiany w przepisach regulujących prowadzenie ksiąg rachunkowych. Z nami masz gwarancję, że wszytsko dzieje się zgodnie z aktualnym stanem prawnym;
Z

Rzetelność

Przykładamy dużą wagę do rzetelnego i terminowego sporządzania ksiąg czy sprawozdań finansowych. Dajemy Ci na to 100% gwarancji.

Informacje zawarte w księgach rachunkowych umożliwiają także na monitoring wszelkich przychodów i wydatków, analizę finansową firmy, a także zbudowania skutecznej strategii finansowej firmy. Dzięki wsparciu naszych specjalistów możliwe jest także wypracowanie własnego modelu rachunkowości, który pozwoli jak najbardziej zoptymalizować działania i finanse przedsiębiorstwa.
Możemy prowadzić księgę rachunkową w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Zaufaj specjalistom
Skontaktuj się z nami i umów się na spotkanie:

509 389 115

 

FAQ

 
 

Księgi rachunkowe elementy

Jak można przeczytać w art. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald kont, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz sporządzają zazwyczaj jednostki, które nie prowadziły uprzednio ksiąg rachunkowych w prawidłowy sposób).

 

Kto musi prowadzić księgi rachunkowe?

Informację o tym, kto ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, znajduje się w ustawie o rachunkowości, a konkretniej w art. 2 ust. 1. Do tej czynności zobowiązane są spółki handlowe (spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne), kapitałowe (akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością), organizacje, spółki cywilne oraz osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych mają także osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych oraz partnerskich, kiedy ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy były równe albo większe niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Kto jeszcze musi prowadzić księgi rachunkowe? Wymienić tu należy: banki oraz instytucje finansowe, które działają w oparciu o prawo bankowe lub przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi, jednostki samorządowe (powiaty, gminy) oraz przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

 

Jak prowadzić księgi rachunkowe?

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie pełnej księgowości powinna rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, a to oznacza, że:

  • powinna na bieżąco dokonywać zapisów księgowych,
  • wpisy muszą być kompletne oraz poprawnie zaklasyfikowane do odpowiednich kont,
  • wprowadzone zapisy mają odzwierciedlać prawdziwy stan finansów firmy,
  • zapisy powinny być dokonywane chronologicznie, aby można było w łatwy sposób sprawdzić informacje o stanie firmy w konkretnym przedziale czasowym,
  • dane powinny być wpisywane w taki sposób, aby analiza zapisów pozwalała wywnioskować, czy firma przynosi zysk, czy straty.