Analiza 
finansowa firmy

Profesjonalna analiza finansowa przedsiębiorstwa pozwoli na rachunek zysków i strat oraz oceny sytuacji kapitału własnego!

Analiza finansowa spółki przedstawia w sposób czytelny i dokładny stan Twojej firmy oraz daje szansę na optymalizację jej wydajności w oparciu o konkretne dane i w sposób dopasowany do najnowszych tendencji rynkowych. Pokazuje możliwości oraz zagrożenia, co pozwala w bezpieczny sposób podjąć kluczowe decyzje dotyczące przyszłości firmy. 
Zapewniamy skuteczne doradztwo w tym zakresie oraz rozplanowanie odpowiedniej strategii dotyczącej rozwoju Twojej firmy.

Jak wygląda przeprowadzenie analizy finansowej firmy?

Biorąc pod uwagę moment, w którym wykonuje się analizę finansową spółki, można wyróżnić trzy poniższe typy:

Wstępna

poprzedza sporządzenie i wdrożenie planu działania. Jej celem jest ocena efektywności oraz zasadności prowadzonej działalności. Efekty tej analizy są skutecznie wykorzystywane w trakcie późniejszego budowania planu działania, przede wszystkim na etapie procesu budżetowania.

Bieżąca

nazywana także operatywną. Ma na celu prowadzenie systematycznej kontroli bieżących działań. W następstwie ma wykryć i wskazać wszelkie nieprawidłowości, a także odchylenia od wyznaczonych zadań oraz przystąpić do ich korekty.

Następcza 

analiza finansowa ex post. Polega na kompleksowej ocenie zaistniałych sytuacji oraz rezultatów działalności danego przedsiębiorstwa w przeszłości. Bazując na tak wykonanej analizie, wyznaczane są następnie przyszłe kierunki działania. Wykonanie analizy finansowej przedsiębiorstwa będzie także fundamentem dla opracowywania innych planów na kolejne okresy.

Dobierając metodę oraz poziom szczegółowości analizy bierzemy pod uwagę konkretne potrzeby osób zarządzających i właścicieli firm. Najczęściej wybór obejmuje kilka rodzajów analiz finansowych w ich logicznym połączeniu, aby dać najdokładniejszy obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Analiza firmy może zatem być w odpowiednim stopniu:

  • Ogólna, czyli polegająca na badaniu zachodzących zjawisk oraz procesów finansowych. Pokazuje ona wzajemne współzależności, a także precyzyjnie określa kierunek badań. W tym miejscu wyróżniamy dwie metody: indukcyjną oraz dedukcyjną,
  • Szczegółowa, czyli opierająca się na rozszerzeniu badań analitycznych wybranych procesów gospodarczych. To daje możliwość oceny stanu badanych przez nas zjawisk w wybranym kontekście, a następnie odnalezienie ich przyczyn. Tutaj z kolei możemy wyróżnić metodę: porównań oraz badań przyczynowych.

Jak często wykonywać analizę finansową firmy?

W zależności od branży i sytuacji firmy można przeprowadzać analizę finansową z różną częstotliwością. Faktycznie sporządza się ją tak często, jak często chcemy w jasny i klarowny sposób zobaczyć stan przedsiębiorstwa. To najlepszy sposób na to, by podejmować trafne decyzje związane zarówno z zarządzaniem bieżącymi procesami, jak i planować długofalowe działania strategiczne.

Nie zwlekaj, określenie kondycji finansowej działalności przedsiębiorstwa i kapitału własnego ułatwi podejmowanie dalszych decyzji. Zapraszamy!
Skontaktuj się z nami, porozmawiamy o szczegółach

509 389 115