Analiza 
finansowa firmy

Profesjonalna analiza finansowa przedsiębiorstwa pozwoli na rachunek zysków i strat oraz oceny sytuacji kapitału własnego!

Analiza finansowa spółki przedstawia w sposób czytelny i dokładny stan Twojej firmy oraz daje szansę na optymalizację jej wydajności w oparciu o konkretne dane i w sposób dopasowany do najnowszych tendencji rynkowych. Pokazuje możliwości oraz zagrożenia, co pozwala w bezpieczny sposób podjąć kluczowe decyzje dotyczące przyszłości firmy. 
Zapewniamy skuteczne doradztwo w tym zakresie oraz rozplanowanie odpowiedniej strategii dotyczącej rozwoju Twojej firmy.

Jak wygląda przeprowadzenie analizy finansowej firmy?

Biorąc pod uwagę moment, w którym wykonuje się analizę finansową spółki, można wyróżnić trzy poniższe typy:

ANALIZA Wstępna

poprzedza sporządzenie i wdrożenie planu działania. Jej celem jest ocena efektywności oraz zasadności prowadzonej działalności. Efekty tej analizy są skutecznie wykorzystywane w trakcie późniejszego budowania planu działania, przede wszystkim na etapie procesu budżetowania.

ANALIZA Bieżąca

nazywana także operatywną. Ma na celu prowadzenie systematycznej kontroli bieżących działań. W następstwie ma wykryć i wskazać wszelkie nieprawidłowości, a także odchylenia od wyznaczonych zadań oraz przystąpić do ich korekty.

ANALIZA Następcza 

analiza finansowa ex post. Polega na kompleksowej ocenie zaistniałych sytuacji oraz rezultatów działalności danego przedsiębiorstwa w przeszłości. Bazując na tak wykonanej analizie, wyznaczane są następnie przyszłe kierunki działania. Wykonanie analizy finansowej przedsiębiorstwa będzie także fundamentem dla opracowywania innych planów na kolejne okresy.

Dobierając metodę oraz poziom szczegółowości analizy bierzemy pod uwagę konkretne potrzeby osób zarządzających i właścicieli firm. Najczęściej wybór obejmuje kilka rodzajów analiz finansowych w ich logicznym połączeniu, aby dać najdokładniejszy obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Analiza firmy może zatem być w odpowiednim stopniu:

  • Ogólna, czyli polegająca na badaniu zachodzących zjawisk oraz procesów finansowych. Pokazuje ona wzajemne współzależności, a także precyzyjnie określa kierunek badań. W tym miejscu wyróżniamy dwie metody: indukcyjną oraz dedukcyjną,
  • Szczegółowa, czyli opierająca się na rozszerzeniu badań analitycznych wybranych procesów gospodarczych. To daje możliwość oceny stanu badanych przez nas zjawisk w wybranym kontekście, a następnie odnalezienie ich przyczyn. Tutaj z kolei możemy wyróżnić metodę: porównań oraz badań przyczynowych.

Jak często wykonywać analizę finansową firmy?

W zależności od branży i sytuacji firmy można przeprowadzać analizę finansową z różną częstotliwością. Faktycznie sporządza się ją tak często, jak często chcemy w jasny i klarowny sposób zobaczyć stan przedsiębiorstwa. To najlepszy sposób na to, by podejmować trafne decyzje związane zarówno z zarządzaniem bieżącymi procesami, jak i planować długofalowe działania strategiczne.

Nie zwlekaj, określenie kondycji finansowej działalności przedsiębiorstwa i kapitału własnego ułatwi podejmowanie dalszych decyzji. Zapraszamy!
Skontaktuj się z nami, porozmawiamy o szczegółach

509 389 115

 

FAQ

Rodzaje analizy finansowej

Wyróżniamy trzy rodzaje analizy finansowej: analizę wstępną, bieżącą oraz następczą. Pierwszą z nich, czyli analizę wstępną (którą określana jest też jako analiza ex ante) wykonuje się przed wyborem planu działania. To etap, w którym określana jest efektywność i zasadność danego przedsiębiorstwa. To punkt wyjścia, na podstawie którego sporządzane są plany.

Z kolei analiza bieżąca (inaczej analiza operacyjna) stanowi punkt wyjścia pozwalający usystematyzować czynności biznesowe. Dobrze przeprowadzona analiza finansowa firmy ułatwia ustalić, czy obecnie podejmowane działania są odpowiednio przeprowadzone.

Trzecim rodzajem analizy jest analiza następcza (analiza ex post). Przeprowadza się ją w celu ocenienia podjętych w przeszłości rezultatów. Dzięki niej w przyszłości łatwiej jest uniknąć podobnych błędów.

 

Jakie korzyści niesie ze sobą analiza finansowa przedsiębiorstwa

Dobrze przeprowadzona analiza finansowa to szereg korzyści dla firmy. Analiza daje kompletny obraz struktury finansów, a także pokazuje atuty i niedoskonałości aktualnej strategii rozwoju i działania. Co jeszcze oferuje ta ocena?

  • Analiza przeprowadzana jest w celu sprawdzenia, jak funkcjonuje firma, z uwzględnieniem dynamiki finansowej danej firmy.
  • Na podstawie analizy możesz nie tylko znaleźć błędne decyzje, ale też wyciągniesz wnioski, dzięki którym lepiej zrozumiesz niepowodzenia firmy.
  • Analiza finansowa pozwala na wyciągnięcie odpowiednich wniosków – dzięki niej dowiesz się, jakie błędy zostały popełnione w prowadzeniu firmy oraz jak wygląda ich korygowanie.
  • Przeprowadzenie analizy finansowej pozwala ustalić skuteczny plan naprawy.

 

Częstotliwość wykonywania analizy działalności przedsiębiorstwa

Częstotliwość wykonywania analizy finansowej zależna jest od specyfiki firmy. W przypadku, w którym Twoje przedsiębiorstwo działa na dynamicznym rynku, możesz przeprowadzać analizę nawet co tydzień, jeśli pozwalają Ci na to finanse.
Oczywiście, możesz też rzadziej zlecać przeprowadzenie analizy. W zależności od potrzeb Twojej firmy możesz wykonywać ją raz na miesiąc, kwartał lub rok.

W jaki sposób interpretować wyniki analizy finansowej?

W analizie finansowej wyniki przedstawiane są w postaci wskaźników, które przedstawiają rachunek zysków i strat, tym samym informując o kondycji firmy. W zależności od sytuacji mogą to być liczby bezwzględne, na przykład kwoty, liczby, pokazujące m.in. jak przedstawia się płynność finansowa przedsiębiorstwa. W zależności od potrzeb i oczekiwań możesz brać pod uwagę wskaźniki syntetyczne (globalny wskaźnik środków pieniężnych) lub cząstkowe (one skupiają się na konkretnym zakresie działalności).

Ponieważ same w sobie wskaźniki niewiele niosą informacji, trzeba mieć punkt odniesienia. Taki punkt odniesienia może stanowić:

  • wskaźnik z przeszłych analiz – na jego podstawie najłatwiej jest ocenić kondycję finansową firmy, analiza sprawozdań finansowych pokaże Ci, czy nastąpiło poprawienie, czy pogorszenie sytuacji firmy;
  • wskaźnik konkurencji lub średni wskaźnik na rynku – dzięki temu wskaźnikowi dowiesz się, jak Twoja firma prezentuje się na tle konkurencji;
  • wskaźnik zadłużenia;
  • wskaźnik rentowności.