cennik obowiązuje od dnia 01.01.2018 roku

USŁUGI RACHUNKOWO-PODATKOWE

Podatkowa księga przychodów i rozchodów*

Płatnik VAT

 • od 1 do 10 zapisów miesięcznie: 200 zł
 • od 11 do 20 zapisów miesięcznie: 250 zł
 • od 21 do 50 zapisów miesięcznie: 350 zł
 • od 51 do 100 zapisów miesięcznie: 450 zł
 • od 101 do 150 zapisów miesięcznie: 550 zł
 • od 151 do 200 zapisów miesięcznie: 650 zł
 • powyżej 200 zapisów miesięcznie: każde dodatkowe 50 zapisów – 150 zł

Podatnik zwolniony z VAT

 • od 1 do 20 zapisów miesięcznie: 150 zł
 • od 21 do 50 zapisów miesięcznie: 250 zł
 • od 51 do 100 zapisów miesięcznie: 300 zł
 • od 101 do 150 zapisów miesięcznie: 350 zł
 • od 151 do 200 zapisów miesięcznie: 500 zł
 • powyżej 200 zapisów miesięcznie: każde 50 zapisów – 100 zł

Księgi rachunkowe*

 • od 1 do 20 zapisów miesięcznie: 450 zł
 • od 21 do 50 zapisów miesięcznie: 750 zł
 • od 51 do 100 zapisów miesięcznie: 900 zł
 • od 101 do 150 zapisów miesięcznie: 1050 zł
 • od 151 do 200 zapisów miesięcznie: 1200 zł
 • powyżej 200 zapisów miesięcznie: każde 50 zapisów – 250 zł

Powyższe ceny nie obejmują:

Obsługa dokumentów wystawionych w walutach obcych*

 • od 1 do 5 zapisów miesięcznie: 30 zł
 • od 6 do 10 zapisów miesięcznie: 50 zł
 • od 11 do 25 zapisów miesięcznie: 75 zł
 • od 26 do 50 zapisów miesięcznie: 100 zł
 • powyżej 50 zapisów miesięcznie: każde 10 zapisów: 25 zł

Rozliczenie podatku w systemie odwrotnego obciążenia VAT*

 • od 1 do 5 zapisów miesięcznie: 30 zł
 • od 6 do 10 zapisów miesięcznie: 50 zł
 • od 11 do 25 zapisów miesięcznie: 75 zł
 • od 26 do 50 zapisów miesięcznie: 100 zł
 • powyżej 50 zapisów miesięcznie: każde 10 zapisów: 25 zł

Sporządzenie oraz złożenie w US pozostałych deklaracji podatkowych²*

30 zł za każdą deklarację
²za pozostałą deklarację uważa się każdą deklarację inną niż deklaracja wynikającą z obowiązków podatników czynnych VAT

Sporządzenie, weryfikacja i wysłanie na wezwanie Urzędu skarbowego JPK z zakresu*

 • 200 zł księgi rachunkowe – JPK_KR,
 • 200 zł podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
 • 200 zł ewidencja przychodów – JPK_EWP,

Sprawozdania statystyczne*

50 zł za każde sprawozdanie

Sprawozdanie z zakresu ochrony środowiska*

200 zł za każde sprawozdanie

W przypadku gdy za dany miesiąc u Zleceniodawcy nie wystąpią żadne zapisy Biuro pobierze opłatę:
Podatkowa księga przychodów i rozchodów*

Płatnik VAT*

 • 50 zł sporządzenie i przesłanie do US deklaracji „zerowej” wraz z plikiem JPK
  Podatnik zwolniony z VAT
 • 0 zł

Księgi rachunkowe*

 • 50 zł sporządzenie i przesłanie do US deklaracji „zerowej” wraz z plikiem JPK
 • 50 zł prowadzenie ksiąg rachunkowych

W przypadku dostarczenia dokumentów z opóźnieniem³ biuro pobierze dodatkową opłatę w wysokości 30% wartości zafakturowanej usługi.
W przypadku dostarczenia dokumentów z opóźnieniem pracownik może odmówić ich przyjęcia, jeżeli uzna, że nie jest w stanie rozliczyć Zleceniodawcy w terminach wynikających z przepisów
³za opóźnienie rozumie się dostarczenie dokumentów w całości lub części po dniu 15-go miesiąca następnego po miesiącu którego rozliczenie dotyczy

W przypadku konieczności sporządzenia korekty rozliczeń z przyczyn nie leżących po stronie Biura pobieramy opłatę ryczałtową w wysokości 120 zł netto za każdą godzinę pracy po uprzednim poinformowaniu klienta o konieczności sporządzenia dokumentacji korygującej.

KADRY I PŁACE Z OBSŁUGĄ ZUS i US*

 • 40 zł za każdego pracownika

USŁUGI DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI*

Sporządzanie analiz ekonomicznych, wniosków do banków oraz innych instytucji, opracowywanie symulacji podatkowych, udzielanie porad z zakresu prawa podatkowego nie dotyczącego bieżącej działalności Zleceniodawcy, pisanie umów w zakresie innym niż wynikającym z zakresu umowy itp.
Zapotrzebowanie na powyższe usługi powinno być zgłoszone do biura drogą mailową z wyprzedzeniem co najmniej trzy dniowym

 • 120 zł za godzinę

* Wszystkie ceny są cenami netto
Ceny usług świadczonych przez biuro ustalane są zawsze indywidualnie w drodze negocjacji z Klientem.